Gizlilik İlkeleri
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME

Antalya kültürel ve ajans olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen belirteceğimiz usulde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, İnternet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm makale köşe yazısı ve reklam hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, yaş, ilgili alanlarınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz ile site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere verdiğiniz cevaplar içerisinde yer alan kişisel verileriniz.
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme Bilgileri , IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir

 • İlgili mevzuat uyarınca İletişim Başkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sitemizin bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Antalya Sektörel ve Ajans yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, ziyaretçi deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından geliştirme hizmetleri amacıyla analiz yapılması,
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Yönetim, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından ajansımızın sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, 6112 Sayılı Kanun İletişim başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve iletişim düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • İletişim Başkanlığı bakanlığa bağlı alt birimler
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Adli makamlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile,
 • Antalya kültürel ve ajans web sitesi, sosyal medya hesapları direkt mesaj paylaşımı veya Kurumsal Whatsapp hattı aracılığıyla Canlı Destek almanız halinde paylaşacağınız T.C. Kimlik No, Ad ve soyad bilgileri ve bu programları/uygulamaları kullanırken beyan ettiklerinizle sınırlı olarak kişisel verileriniz Antalya kültürel ve ajans yurtdışındaki sunucuları ile
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Antalya Sektörel ve Ajans faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Antalya Sektörel ve Ajans akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • İletişim Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Ve sair mevzuat hükümleridir.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir.
Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

(1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak https://antalyasektorel.com.tr/Iletisim web adresindeki KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMUNU doldurarak; Meydankavağı, Perge Bulvarı, Alaylı Sitesi, No: 58/C, 07200 Muratpaşa/Antalya ADRESİNE bizzat teslim edebilir.

Tranfer ile gönderecek ise transfer bedeli talep eden kişi tarafından ödenecektir.